publicidad

Maltese

Daniel Seguna Il-Qorti: 1. Dan hu appell, interpost mill-Avukat Generali, minn sentenza parzjalment liberatorja, li titratta principalment dwar ir-reat ta’ vilipendju tar-religjon, moghtija mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) bhala Qorti ta’ Gudikatura Kriminali fis-17 ta’ Marzu 2009. 2. Daniel Seguna (bin Raymond u Maria nee Cassar, imwieled fil-5 ta’ Novembru 1986, u detentur tal-karta ta’ lidentita` nru 506586(m)) gie mharrek b’att ta’ citazzjoni (li jgib id-data 10 ta’ Marzu 2009) akkuzat talli fit-22 ta’ Frar 2009 ghall-habta tal-kwarta ta’ filghodu fi sqaq bejn ilPjazzetta u Triq Dicembru Tlettax, Nadur, Ghawdex, waqt il-“karnival spontanju” (i) b’gesti, jew le, jew b’xi mezz Kopja Informali ta' Sentenza Pagna 2 minn 3 Qrati tal-Gustizzja iehor vizibbli, kasbar pubblikament ir-Religjon Kattolika Apostolika Rumana, illi hija r-religjon ta’ Malta, inkella offenda r-Religjon Kattolika Apostolika Rumana billi kasbar lil dawk li huma ta’ din ir-religjon jew lill-ministri taghha, jew kull haga li tkun oggett ta’ devozzjoni tarReligjon Kattolika Apostolika Rumana jew li tkun ikkonsagrata jew iddestinata biss ghad-devozzjoni ta’ din ir-religjon, (ii) minghajr permess jew kontra l-projbizzjoni ta’ l-awtorita` kompetenti, libes abiti sagri (cioe` libes ta’ soru), kif ukoll (iii) irrifjuta li jaghti, jew ta falz, lil ufficjal pubbliku, u cioe` lil PC 870 li kien qed jaghmel id-dmirijiet tieghu, ismu, kunjomu, fejn joqghod u partikolaritajiet ohra. 3. Il-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex), fis-sentenza taghha tas-17 ta’ Marzu 2009 aktra ‘l fuq imsemmija, illiberat lillimsemmi Daniel Seguna mill-ewwel zewg imputazzjonijiet dedotti kontra tieghu, izda sabitu hati skond it-tielet imputazzjoni u kkundannatu ammenda ta’ hamsa w ghoxrin euro (€25). 4. L-Avukat Generali – wara li saret id-debita nota millPulizija Ezekuttiva skond ma jipprovdi l-Artikolu 414 talKodici Kriminali – appella minn din is-sentenza permezz ta’ rikors ta’ appell prezentat quddiem din il-Qorti fit-13 ta’ April 2009. L-aggravju tieghu hu maghmul jikkonsisti filli lewwel qorti “ghaddiet (ghad-decizjoni li tillibera mill-ewwel imputazzjoni) wara li ghamlet interpretazzjoni u applikazzjoni skorretta jew inkompleta ta’ l-artikolu 163 talKap. 9 tal-Ligijiet ta’ Malta”. Fi kliem iehor, l-Avukat Generali qed jirradika d-dritt ta’ appell tieghu mhux a bazi ta’ dak li jipprovdi l-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) talArtikolu 413 tal-Kap 9 (u dan ghar-raguni ovvja li r-reat kontemplat fl-Artikolu 163 igorr piena massima ta’ sitt xhur prigunerija, u ghalhekk huwa reat li jirrientra filkompetenza “originali” tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta’ Gudikatura Kriminali skond l-Artikolu 370(1)), izda qed jibbaza l-appell tieghu fuq id-disposizzjoni kontenuta flArtikolu 413(1)(b)(iv)(i) tal-imsemmi Kodici, kif din iddisposizzjoni giet interpretata matul is-snin minn din ilQorti (u, qabilha, mill-Qorti Kriminali mata dik il-Qorti kienet tisma’ appelli mill-Qrati tal-Magistrati). L-Avukat Kopja Informali ta' Sentenza Pagna 3 minn 3 Qrati tal-Gustizzja Generali qed jitlob li din il-Qorti tirriforma s-sentenza appellata billi tikkonfermaha f’dik il-parti fejn illiberat lillappellat Seguna mit-tieni imputazzjoni u fejn sabitu hati skond it-tielet imputazzjoni, izda thassarha u tirrevokaha f’dik il-parti fejn illiberatu mill-ewwel imputazzjoni u minflok issibu hati ta’ din l-ewwel imputazzjoni u tinfliggi l-piena skond il-ligi. 5. Dana l-appell huwa indentiku ghall-appell fl-ismijiet IlPulizija v. Jonathan Saliba (App. nru 120/09), deciz illum stess. F’din il-kawza wkoll l-appellat eccepixxa l-irritwalita` ta’ l-appell ta’ l-Avukat Generali. Il-fatti, in kwantu jirrigwardaw l-ewwel imputazzjoni, huma wkoll identici ghall-kaz ta’ Saliba, bid-differenza li l-appellat Seguna, meta kien liebes ta’ soru, ma kellux ukoll id-daqna kif kellu Saliba. A skans ta’ ripetizzjoni din il-Qorti taghmel referenza ghall-konsiderazzjonijiet kollha maghmula fissentenza msemmija Il-Pulizija v. Jonathan Saliba li huma applikabbli, mutatis mutandis, ghall-appell odjern. 6. Konsegwentement din il-Qorti, prevja r-rigett talpregudizzjali sollevata mill-appellat, tichad l-appell talAvukat Generali u tikkonferma s-sentenza appellata.

Inglese

Daniel Seguna The Court: 1. This is an appeal, INTERPOST the Attorney General, by partially escape judgment, which deals mainly the offense of vilipendju of religion, given by the Court of Magistrates (Gozo) as a Court of Judicature Criminal on 17 March 2009. 2.Seguna Daniel (son of Raymond and Maria nee Cassar, born on 5 November 1986, and the card holder lidentita` No 506 586 (m)) were summoned by an act of summons (which bringing to the date of 10 March 2009) charged for 22 February 2009 at around the quarter morning in an alley between December ilPjazzetta and Thirteenth Street, Nadur, Gozo, while the "spontaneous carnival" (i) gestures, or otherwise, or by any means Informal Copy of Judgment Page 2 of 3 Courts of Justice Other visible, publicly kasbar the Catholic Religion Roman Apostolic, that is the religion of Malta, or offended the Roman Catholic Apostolic Religion by kasbar those who are of this religion or ministers her, or anything that is object of devotion of religion is the Roman Catholic Apostolic or or just destined consecrated to the devotion of this the religion, (ii) without permission or against the ban the competent authority, wore sacred vestments (cioe` wore a nun), and (iii) refused to give, false or, to officer public, and cioe` to PC 870 that was making duties its, name, surname, which resides and particulars other. 3.The Court of Magistrates (Gozo), in its judgment 17 March 2009 aktra the above, freed lillimsemmi Daniel Seguna the first two imputations drawn against him, but found him guilty under the third off and ordered a fine of five w twenty euro (€ 25). 4. The Attorney General - having occurred due note millPulizija executive under Article 414 provides criminal codex - appealed against that judgment by application of appeal filed before this Court on 13 April 2009. Its appeal is made consists first court "passed (for the decision to liberate immediately off) having made interpretation and incorrect or incomplete application of article 163 talKap. 9 of the Laws of Malta ".In other words, the Advocate Generali is jirradika right of his appeal is not a basis of that provided in paragraph (c) of subsection (1) of Article 413 of Chapter 9 (and this for the obvious reason that the offense contemplated in Article 163 conveyed maximum penalty of six months imprisonment, and is therefore jirrientra cognizable offense "original" of the Court of Magistrates as a Court Criminal Judicature in accordance with Article 370 (1)), but is base his appeal on iddisposizzjoni contained in Article 413 (1) (b) (iv) (i) of the Code, as it iddisposizzjoni been interpreted over the years by this Court (and, before it, the Criminal Court mata that court she heard appeals from Magistrates Courts). The Attorney Informal Copy of Judgment Page 3 of 3 Courts of Justice General requests that this Court judgment reform appeal by confirming that the far released lillappellat Seguna the second charge and which found it guilty under the third charge, but cancel and revoke illiberatu that part where the first charge and instead find guilty of this charge and the first tinfliggi punishment according to law. 5. Dana appeal is on identical to the appeal in v IlPulizija names. Jonathan Saliba (App. No 120/09), decided today own.This also cause the respondent argued the irritwalita` the appeal of the Attorney General. The facts, inasmuch relating to the first charge, are also identical to the case of Saliba, with the difference that the respondent Seguna, when he was wearing a nun, also did not have a beard as he had Saliba. A scans repeat this Court makes reference to all considerations made fissentenza said Police v. Jonathan Saliba to apply, mutatis mutandis, to the present respondents appeal. 6. Consequently this court, saving the rejection talpregudizzjali raised by the respondent, General talAvukat denies the appeal and uphold the judgment.

publicidad

ingleseitaliano.com | Usando il traduttore di testo Maltese-Inglese?

Assicurati di rispettare le regole della scrittura e la lingua dei testi che tradurrai. Una delle cose importanti che gli utenti dovrebbero tenere a mente quando si utilizza il sistema di dizionario ingleseitaliano.com è che le parole e i testi utilizzati durante la traduzione sono memorizzati nel database e condivisi con altri utenti nel contenuto del sito web. Per questo motivo, ti chiediamo di prestare attenzione a questo argomento nel processo di traduzione. Se non vuoi che le tue traduzioni siano pubblicate nei contenuti del sito web, ti preghiamo di contattare →"Contatto" via email. Non appena i testi pertinenti saranno rimossi dal contenuto del sito web.


Norme sulla privacy

I fornitori di terze parti, tra cui Google, utilizzano cookie per pubblicare annunci in base alle precedenti visite di un utente al tuo o ad altri siti web. L'utilizzo dei cookie per la pubblicità consente a Google e ai suoi partner di pubblicare annunci per i tuoi utenti in base alla loro visita ai tuoi siti e/o ad altri siti Internet. Gli utenti possono scegliere di disattivare la pubblicità personalizzata, visitando la pagina Impostazioni annunci. In alternativa, puoi offrire agli utenti la possibilità di disattivare l'uso di cookie da parte di fornitori di terze parti per la pubblicità personalizzata, visitando la pagina www.aboutads.info.